Tag Archives: attivo
- र उल्लेख गरिएको ट्रेडमार्क उनको सम्बन्धित लोगो पावलले Protani गुण सम्बन्धित कम्पनीहरु हुनेछ स्वामित्वमा छैन. सबै लोगो र ट्रेडमार्क उनको सम्बन्धित मालिक को हो र उपयुक्त उत्पादन को लागि खोज सरलीकृत लागि उल्लेख गरिएका छन्. D.Lgs.196 / 2003 अनुसार गोपनीयता नीति -