Tag Archives: attivo
- На трговски марки споменати и нивните логоа не се во сопственост од страна на Павле Protani имот ќе на придружените друштва. Сите логоа и трговски марки се сопственост на нивните сопственици и се споменува за поедноставување на пребарување за компатибилни производи. Заштита на личните податоци во согласност со D.Lgs.196 / 2003 -